Przedszkole Kujawiaczek

Aktualności

14-09-2017 08:40:17
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY pod hasłem „JESIENNE PARASOLE” Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci I. Główne założenia konkursu: 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Niepubliczne "KUJAWIACZEK", ul. Długa 64, 87-800 Włocławek. Koordynatorzy konkursu: Małgorzata Wysocka, Ewa Chrabąszczewska. 2. Konkurs rozpoczyna się 22.09.2017 r. i trwać będzie do 31.10.2017 r. 3. Temat prac konkursowych: „Jesienne parasole” – technika dowolna, format A4 4. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z całej Polski 5. Kategorie wiekowe 3-4 lata, 5-6 lat. 6. II. Cele konkursu: • Kształtowania wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne i techniczne. • Inspirowanie dzieci do twórczości plastycznej. • Umożliwienie prezentacji twórczości dzieci. III. Warunki uczestnictwa w konkursie: 1. Prace przekazane na konkurs powinny być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod nadzorem nauczyciela. 2. Kryteria oceny prac: • pomysłowość, • oryginalność, • technika wykonania, • staranność i estetyka, • wkład pracy, • samodzielność wykonania pracy, • różnorodność zastosowanych środków plastycznych. 3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową. 4. Możliwe jest przesłanie 3 prac z danej grupy wiekowej. 5. Do prac należy dołączyć metryczkę umieszczoną na odwrocie pracy i zawierającą:  imię i nazwisko dziecka,  wiek dziecka,  adres przedszkola, telefon i e-mail przedszkola  imię i nazwisko opiekuna. 6. Prace należy nadesłać do 31.10.2017 r. na adres: Przedszkole Niepubliczne ,,KUJAWIACZEK” ul. Długa 64 87-800 Włocławek z dopiskiem "Konkurs plastyczny – Jesienne parasole" IV. Ocena prac i nagrody: 1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu. 2. Komisja Konkursowa wybierze spośród przekazanych prac laureatów konkursu i przyzna I, II i III miejsce. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 14.11.2017 r. na stronach www.przedszkolekujawiaczek.pl, www.bliżejprzedszkola.pl oraz portalu społecznościowym przedszkola www.facebook.pl 4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, a opiekunowie laureatów podziękowania. 5. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie. V. Uwagi: 1. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim. 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 3. Dyplomy i nagrody zostaną przesłane pocztą. 4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decydują Organizatorzy. Od decyzji Organizatorów nie przysługuje odwołanie. Życzymy powodzenia i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!!!