Przedszkole Kujawiaczek

Program nauczania

W "Kujawiaczku", we wszystkich grupach, realizowany jest program "Nasze przedszkole" autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej, wyd. MAC.

Jest to program wspomagający rozwój aktywności dzieci, przeznaczony do zorganizowanej pracy pedagogicznej z małymi dziećmi.

Wiek przedszkolny jest, z pedagogicznego punktu widzenia, wyjątkowym okresem rozwojowym. Wtedy to po raz pierwszy dziecko poddawane wielorakim oddziaływaniom w sposób zorganizowany, zamierzony, celowy, planowany i systematyczny.

Aktywność dziecka, we wszystkich możliwych jej formach, jest punktem wyjściowym do działań zmierzających do poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia społeczno-przyrodniczego, relacji z innymi, ale przede wszystkim dążenia do wzrastającej samodzielności. Program, który realizujemy w naszym przedszkolu zakłada pełną elastyczność w toku wykorzystywania go w pracy pedagogicznej, zadania stawiane dzieciom są dostosowane do potrzeb i możliwości grupy, jak i poszczególnych jednostek.

W założeniach programowych główny nacisk położony jest na aktywność dziecięcą w różnych jej obszarach: społecznym, językowym, poznawczym, artystycznym, ruchowym i zdrowotnym. Wszystkie te aktywności skorelowane są z obszarami edukacyjnymi zaproponowanymi przez MEN w podstawie programowej. Realizacja programu „Nasze przedszkole” daje możliwość, aby dziecko kończyło edukacje przedszkolną szczęśliwe, bogate w doświadczenia i gotowe do wstąpienia w nowy etap edukacyjny i środowisko szkolne.